English Version

科研人员

白伟宁 副教授
办公电话:010-58804807
Email: baiwn@bnu.edu.cn

鲍蕾
办公电话:010-58804806
Email: baolei@bnu.edu.cn

成新跃 教授
办公电话:010-58809696
Email: chengxy@bnu.edu.cn

邓文洪 教授 教育部新世纪人才
办公电话:010-58805121
Email: dengwh@bnu.edu.cn

董路 副教授
办公电话:010-58801849
Email: donglu@bnu.edu.cn

冯利民 讲师
办公电话:010-58804805
Email: fenglimin@bnu.edu.cn

葛剑平 教授 教育部跨世纪人才
办公电话:010-58804537
Email: gejp@bnu.edu.cn

郭延平 教授
办公电话:010-58802153
Email: guoyanping@bnu.edu.cn

韩洁 副教授
办公电话:010-58808036
Email: jiehan@bnu.edu.cn

廖万金 教授
办公电话:010-58802936
Email: liaowj@bnu.edu.cn

林魁 教授
办公电话:010-58805045
Email: linkui@bnu.edu.cn

刘定震 教授
办公电话:010-58806699
Email: dzliu@bnu.edu.cn

娄安如 教授
办公电话:
Email: louanru@bnu.edu.cn

牛翠娟 教授
办公电话:010-58807966
Email: cjniu@bnu.edu.cn

牛登科 教授 教育部新世纪人才
办公电话:010-58802064
Email: dkniu@bnu.edu.cn

庞尔丽 副教授
办公电话:010-58805045
Email: pangerli@bnu.edu.cn

孙儒泳 院士
办公电话:010-58808198
Email: sunry@bnu.edu.cn

王红芳 副教授
办公电话:010-58804806
Email: wanghf@bnu.edu.cn

王天明 副教授
办公电话:010-58808999
Email: wangtianming@bnu.edu.cn

夏灿玮 讲师
办公电话:
Email: xiacanwei@bnu.edu.cn

张大勇 杰青 长江学者特聘教授
办公电话:010-58809889
Email: zhangdy@bnu.edu.cn

张金屯 教授
办公电话:010-58807647
Email: zhangjt@bnu.edu.cn

张立 教授
办公电话:010-58809888
Email: asterzhang@bnu.edu.cn

张全国 教授 优青
办公电话:
Email: zhangqg@bnu.edu.cn
ORCID: 0000-0001-7128-2664

张雁云 教授
办公电话:010-58805399
Email: zhangyy@bnu.edu.cn

张正旺 教授
办公电话:010-58809666
Email: zzw@bnu.edu.cn

郑光美 院士
办公电话:010-58808988
Email: zhenggm@bnu.edu.cn

北京师范大学版权所有 联系地址:北京市海淀区新街口外大街19号 北京师范大学生物多样性与生态工程教育部重点实验室 邮编100875